1 5
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 สพม. เขต 3 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองนักเรียน 21
7 กรกฎาคม 2560
2 สพม.40เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 30
7 กรกฎาคม 2560
3 สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม 23
7 กรกฎาคม 2560
4 สพม.9 สุพรรณบุรี - นครปฐม ประชุมพัฒนาบุคลากรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 18
7 กรกฎาคม 2560
5 สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 22
7 กรกฎาคม 2560
6 สพม.34 ส่งบุคลากรเข้าประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 7
7 กรกฎาคม 2560
7 สพม.2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 13
7 กรกฎาคม 2560
8 สพม.เขต23 เข้าร่วมประขุมสัมมนาฯการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 7
7 กรกฎาคม 2560
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 6
7 กรกฎาคม 2560
10 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 6
7 กรกฎาคม 2560
11 สพป.แพร่ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 7
7 กรกฎาคม 2560
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน 9
7 กรกฎาคม 2560
13 ประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 8
7 กรกฎาคม 2560
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 5
7 กรกฎาคม 2560
15 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ 7
7 กรกฎาคม 2560
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 5
7 กรกฎาคม 2560
17 สพป.ชัยภูมิ ๒ เข้าร่วมการประขุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 7
7 กรกฎาคม 2560
18 สพม. 4 เข้ารับการพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 7
7 กรกฎาคม 2560
19 ประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน 7
7 กรกฎาคม 2560
20 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 7
7 กรกฎาคม 2560
21 สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 5
7 กรกฎาคม 2560
22 สพม.เขต 19 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกรประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุมครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 5
7 กรกฎาคม 2560
23 สพม.เขต ๓๗ เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 3
7 กรกฎาคม 2560
24 สพม.39 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากร 6
7 กรกฎาคม 2560
25 สพม.38 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากร ฉก.ชน.สพฐ 6
7 กรกฎาคม 2560
26 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 2
7 กรกฎาคม 2560
27 สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 3
7 กรกฎาคม 2560
28 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 4
7 กรกฎาคม 2560
29 สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 4
7 กรกฎาคม 2560
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 1
7 กรกฎาคม 2560
31 สพป.พะเยา เขต 1เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 2
7 กรกฎาคม 2560
32 สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 2
7 กรกฎาคม 2560
33 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุม 2
7 กรกฎาคม 2560
34 สพม.29 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. 3
7 กรกฎาคม 2560
35 สพม.๓๒ บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. 2
7 กรกฎาคม 2560
36 สพป.อุทัยธานี เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 2
7 กรกฎาคม 2560
37 สพป.น่าน เขต 1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน 2
7 กรกฎาคม 2560
38 สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 2
7 กรกฎาคม 2560
39 สพม.๑๕ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เข้าร่วมการประชุมบุคลากรด้านระบบการดูแลคุ้มครองนักเรียน 1
7 กรกฎาคม 2560
40 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 2
7 กรกฎาคม 2560
41 สพป.แพร่ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 2
7 กรกฎาคม 2560
42 สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 2
7 กรกฎาคม 2560
43 สพม.6 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 2
7 กรกฎาคม 2560
44 สพป.ตาก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 3
7 กรกฎาคม 2560
45 สพม. 26 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 6
7 กรกฎาคม 2560
46 สพม.39 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาบุคลากร 4
7 กรกฎาคม 2560
47 สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 6
7 กรกฎาคม 2560
48 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมพัฒนา 1
7 กรกฎาคม 2560

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.234.190.237
Online อยู่ : 1
วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 9
เดือนนี้ 13
ปีนี้ 13
รวมทั้งหมด 13
Record: 9 (17.01.2018)
( Counter 18-01-2018 )